תקנון האתר

תקנון אתר הרוח הישראלית

 

כללי

 1. אתר האינטרנט של הרוח הישראלית – המגבית הישראלית בע"מ (חל"צ) (להלן בהתאמה: "האתר" ו-"החברה") פותח ומופעל על ידי החברה ומשמש כאתר סחר אלקטרוני לתרומות לרוח הישראלית.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובקפידה שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין החברה.
 3. תקנון זה מגדיר את זכויותיך וחובותיך בעת שימוש באתר ובעת הזמנת מוצר המוצע באתר. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש שמבוצע באתר, בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב (נייח או נייד) או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.
 4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 6. החברה מאפשרת לך לתרום בדרך נוחה, מהירה וקלה ובסכום שתבחר. במהלך ביצוע התרומה (להלן "הפעולה") הינך נדרש למלא פרטים בסיסיים כגון שם מלא, כתובת, פרטי התקשרות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. מיד לאחר ביצוע התרומה תתבצע בדיקה לפרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי , תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, יקבל התורם הודעת תודה על תרומתו. קבלה לתרומה תישלח לתורם במהלך שני ימי העסקים העוקבים באמצעות האי מייל. במידה והתורם יבקש לקבל קבלה בדואר במקום המיועד לכך בדף התרומה הקבלה לתרומה תישלח גם באמצעות הדואר בתוך חודש לכל היותר.
 7. האחריות למלא את הפרטים בצורה נכונה הינה שלך בלבד. במידה ולא ימולאו הפרטים בצורה נכונה החברה לא יוכל להבטיח את השלמת ההזמנה. ככל שתמלא פרטים לא נכונים ביודעין, תהיה חשוף לכל ההשלכות הקבועות בדין.
 8. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
 9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה, ונציג ייצור קשר טלפוני להשלמת הפעולה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה.

 

השימוש באתר

 1. בשאלות לגבי תרומות שבוצעו, כולל שאלות הנוגעות למפרט לאישורי תרומה וקבלות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה, אשר ישמחו לסייע בטלפון: 03-7628490 או במייל info@spiritofisrael.org.il.
 2. הנך מצהיר כי הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

מדיניות פרטיות

 

 1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. כמו כן, החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באמצעות חברת סליקה חיצונית באופן מוצפן ובהתאם לתקן תקן PCI. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לתורם ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.
 3. במהלך ביצוע התרומה תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות M.S) לנוחיותך, בגין פעילות החברה. החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות פעילות החברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מהחברה.
 4. הסכמתך לקבלת הודעות לגבי פעילות החברה מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת כל תוכן הנוגע לכלל פלטפורמות הפעילויות באתר או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך מידע זמין ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

 

ביטול תרומה

 1. מבצע פעולת התרומה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
  • ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן , לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים , שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 2. ביטול של תרומה יעשה באמצעות פנייה בכתב לרוח הישראלית בלבד, באמצעות המייל: info@spiritofisrael.org.il.

 

אחריות

 1. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה בגין כל אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן והמופיע באתר.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף , תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא AS IS. לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 4. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית או בקווי התקשורת המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
 5. ככל שתשתמש באתר שלא לפי התקנון, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש.
 6. במקרה של הפרת הוראות תקנון זה, אתה מסכים כי תשפה את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה עלייך לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.

 

תנאים נוספים

 1. אייקונים ( (iconsוכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה, מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 3. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

שונות

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב-יפו תוך שלילת סמכותו של כל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
 2. אי אכיפה או השתהות מאכיפת זכות החברה של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.
 3. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 2 בדצמבר 2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

 

תרומה מהנה,

צוות הרוח הישראלית

לתרומות