urgent-needs-futureילדים ונוער בסיכון

הילדים ובני הנוער הם העתיד שלנו. הדרך בה הם גדלים ומתפתחים משפיעה על אישיותם כבוגרים ועל דמותה העתידית של החברה בישראל.

בישראל חיים כיום יותר מ- 2.4 מיליון ילדים. כ -36% מהם מוגדרים עניים. נתוני העוני מצביעים על מגמה מתחזקת של הרחבת הפערים בין המרכז לפריפריה. כתוצאה מהתרחבות הפערים הכלכליים בשנים האחרונות, גדל מאוד מספרם של הילדים הנתונים ברמת סיכון זו או אחרת.

כ – 330,000 ילדים ובני נוער בישראל מצויים כיום במצבי סיכון ומצוקה, הזנחה פיזית, חינוכית ורגשית, הסובלים מהתעללות פיזית, מינית, נפשית ורגשית, הפוגעת ביכולתם לממש את זכויותיהם הבסיסיות לביטחון, הגנה, כבוד ועצמאות. ילדים אלה נתקלים לעיתים קרובות בקשיי למידה אשר אינם מוצאים מענה מספק בצינורות המקובלים.  במקרים רבים הם אינם מוצאים תמיכה פיזית ורגשית בתא המשפחתי שלהם ואינם נחשפים לפעילות חברתית מספקת – חוגים, תנועות נוער, טיולים או הצגות, המהווים חלק חשוב מהיכולת שלהם להתפתח באופן נורמטיבי, לשאוף ולהיחשף לאפשרויות חדשות.

הרוח הישראלית תומכת ברצף תכניות למען הילדים והנוער בסיכון, מתוך מטרה להביא לשינוי משמעותי במצבם, ולסייע להם להשתלב בחברה כבוגרים וכאזרחים תורמים.